Privacyverklaring MiQa B.V.

Deze privacyverklaring gaat over alle (persoons)gegevens die MiQa B.V. (verder te noemen: MiQa) gebruikt. MiQa is gelegen aan Pastoor Cramerstraat 2E, 6102 AC te Echt. De functionaris gegevensbescherming (fg) let op het gebruik van deze gegevens. U kunt contact met de fg opnemen via het algemene telefoonnummer 085 – 803 07 66 of via e-mail info@mi-qa.nl.

MiQa ontwikkelt een dienstverlenings oplossing voor de hospitality branche. Deze oplossingen worden via ons intern platform en middels een applicatie aangeboden.

De applicatie heeft als doel u optimaal te begeleiden met de focus op:

 • Schoonmaakwerkzaamheden beoordelen op kwaliteit
 • Ondersteunen bij planning en taakverdeling
 • Ondersteuning met communiceren in verschillende talen

Ga voor meer informatie over MiQa en de applicatie naar www.mi-qa.nl.

Onze belofte aan u:

 • Wij gaan voorzichtig om met de gegevens, houden deze geheim en beveiligen deze goed.
 • Wij gebruiken niet meer gegevens dan nodig zijn.
 • Wij gebruiken de gegevens niet voor andere doeleinden.

In deze privacyverklaring leest u hoe wij gegevens van u verzamelen, beschermen, gebruiken en delen. Ook beschrijven we uw rechten. MiQa kan deze privacyverklaring aanpassen. De privacyverklaring die op dit moment geldt, staat op onze website www.mi-qa.nl.

MiQa gebruikt persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere wetten en regels over persoonsgegevens.

1. Gebruik van gegevens binnen MiQa 

Waarom gegevensuitwisseling?

De app levert gepersonaliseerde feedback. Door middel van slimme algoritmes signaleert de AI of een kamer al dan niet goed is schoongemaakt. Dan krijgt de gebruiker meteen een melding en wordt u geadviseerd het probleem op te lossen middels gegeven voorbeelden, of om contact te zoeken met de supervisor of groepsleider. Om deze begeleiding mogelijk te maken, is online uitwisseling van relevante gegevens nodig. De uitwisseling van deze gegevens met een supervisor voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Principes

Het goed beschermen van persoonsgegevens vinden wij, het team van MiQa, dan ook belangrijk. Onze principes zijn:

 • Persoonlijke informatie blijft altijd van u. U kunt MiQa altijd vragen om uw gegevens in te zien, te laten wijzigen of verwijderen
 • Voordat u een van onze producten in gebruikt neemt, vragen wij u altijd eerst om onze privacyverklaring te lezen
 • We verkopen geen persoonsgegevens
 • We gebruiken uw gegevens enkel om onze applicatie goed te laten werken

2. Hoe beschermt MiQa uw gegevens

Het team van MiQa is zich zeer bewust van de privacy gevoeligheid van alle binnen haar organisatie verwerkte gegevens. We gebruiken uw gegevens veilig en volgens ons beleid en de wetten en regels in Nederland. We hebben verschillende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen. Hierdoor zijn uw gegevens beschermd tegen verlies, misbruik, aanpassing, verspreiding, vernietiging, diefstal en tegen toegang of gebruik door mensen die hier geen toestemming voor hebben. 

In onze organisatie besteden we regelmatig aandacht aan het belang van gegevensbescherming en informatiebeveiliging:

 • We trainen (nieuwe) medewerkers hierin.
 • Alle medewerkers van MiQa hebben een verklaring tot geheimhouding ondertekend.
 • MiQa zorgt voor duidelijke afspraken over het melden van gebeurtenissen rondom de beveiliging van informatie.

Technische maatregelen die we hebben genomen zijn bijvoorbeeld:

 • data-encryptie. Data-encryptie zorgt ervoor dat gegevens die worden opgeslagen of verstuurd, eerst worden versleuteld. Mensen die kwaad willen, kunnen niets met de gegevens. Zij hebben de ‘sleutel’ niet die toegang geeft.
 • inloggen door twee-factor authenticatie. Een gebruiker opent het digitale slot als het ware niet met één sleutel, maar met twee sleutels. Dit betekent dat naast het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord, nog een tweede factor nodig is. Dit is een code zijn die via de mail wordt gestuurd.
 • Data altijd over beveiligde HTTPS (SSL) wordt overgebracht;
 • Sterke wachtwoorden verplicht zijn;
 • Er firewall beschermde servers (inclusief back-ups) worden gebruikt;
 • Data via MiQa in Nederland op gecertificeerde servers wordt bewaard;
 • MiQa een geïmplementeerd beveiligingsbeleid heeft en dit periodiek update en implementeert;
 • MiQa een geïmplementeerde gedragscode heeft;
 • Er wordt gecontroleerd op toegekende rechten;
 • Toegang tot het systeem wordt gelogd en gecontroleerd;
 • Er herstelprocedures worden gevolgd;
 • Er een aangewezen beperkt aantal personen belast zijn met de uitvoering van de Verwerking van Persoonsgegevens. Zij zijn geautoriseerd om zichzelf toegang te verlenen tot de Persoonsgegevens met toestemming van de klant/opdrachtgever;
 • Met haar leveranciers en afnemers heeft MiQa verwerkersovereenkomsten gesloten. De aan MiQa verbonden partijen voldoen aan de noodzakelijke certificeringen en/of werken minimaal volgens de normen van MiQa.

Back-up systeem 

De infrastructuur van onze producten en diensten wordt actief gemonitord en is dubbel uitgevoerd. Als er iets misgaat is er altijd een tweede systeem dat de taken kan overnemen.

3. Wie kunnen uw gegevens bekijken?

Standaard hebben MiQa-medewerkers geen toegang tot persoonsgegevens waarin uw gegevens staan. Helpdeskmedewerkers hebben wel toegang. Zij zullen alleen wanneer dit noodzakelijk is persoonsgegevens inzien. Zij staan onder geheimhouding.

4. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Om er zeker van te zijn dat uw gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard, worden alle daartoe geldende wet- en regelgevingen gerespecteerd. We bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan het wettelijke minimale vereiste van 20 jaar als ze niet meer nodig zijn. De gegevens zullen dan op een veilige manier digitaal uit de systemen verwijderd worden.

5. Informatie in detail over het gebruik van de gegevens

Hieronder leest u meer over het gebruik van de gegevens. We geven antwoord op de volgende vragen: 

 1. Met welk doel verzamelen we de gegevens?
 2. Welke gegevens verzamelen we?
 3. Waar komen de gegevens vandaan?
 4. Aan wie leveren we de gegevens?

5.1 Met welk doel verzamelen we de gegevens?

Uw gegevens worden enkel gebruikt om de app goed te laten werken. Dit betekent bijvoorbeeld dat een gemaakte foto van de gebruiker naar een supervisor of groepsleider wordt verstuurd ter beoordeling.

Uw organisatie heeft ervoor gekozen om MiQa in te zetten bij de beoordeling van uw schoonmaak. Dit betekent dat wij een overeenkomst hebben met de accommodatie waar u werkzaam bent. Om deze overeenkomst te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat er gegevens van u verwerkt worden.

5.2 Welke gegevens verzamelen we?

Via het MiQa platform MiQa vindt uitwisseling van gegevens plaats ten behoeve van de ondersteuning. Deze gegevens kunnen het volgende bevatten: naam, geboortedatum, geslacht, en e-mail adres.

Indien u de noodzakelijke gegevens niet wilt verstrekken is het niet mogelijk om gebruik te maken van MiQa.

5.3 Waar komen de gegevens vandaan?

Bij het starten met het gebruik van de MiQa app worden er verschillende gegevens van u in de applicatie ingevuld. Deze kunnen rechtstreeks afkomstig zijn uit het MiQa platform of ingevuld zijn door uzelf of uw werkgever. Voor een optimaal gebruik van de applicatie worden er ook gegevens bijgehouden in het platform. Een voorbeeld hiervan is het de registratie in de ochtend.

5.4 Aan wie leveren we de gegevens?

Uw gegevens kunnen worden ingezien door medewerkers van MiQa en de supervisor of groepsleider van uw werkgever die hier toegang tot hebben.

Uw gegevens worden nooit doorgestuurd of verkocht aan derde partijen.

6. Uw rechten

 • U heeft het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.
 • U heeft het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken. 
 • U heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens. 
 • U heeft verder het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dat betekent dat u kunt vragen om uw persoonsgegevens naar u of een andere organisatie te sturen.

 Voor meer informatie over uw rechten of de procedure voor een aanvraag, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van MiQa.

Als u uw gegevens laat aanpassen of verwijderen of uw toestemming voor het gebruik intrekt, heeft dit alleen gevolgen voor de toekomst. 

7. Contact

Bent u niet tevreden over de manier waarop MiQa omgaat met uw persoonsgegevens? Of heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming. Dit kan via het algemene telefoonnummer 085 – 803 07 66 of via email info@mi-qa.nl.

Voor vragen of klachten kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, telefoonnummer 0900-2001201.